Tlenek azotu (IV) NO2

Powstaje w reakcji pomiędzy tlenkiem azotu (II) i tlenem. W laboratoriach małe ilości NO2 otrzymuje się przez rozkład termiczny azotanu ołowiu Pb(NO3)2. Jest gazem o barwie czerwonobrunatnej i charakterystycznym niperzyjemnym zapachu. Silnie trujący. W temperaturach poniżej 420K ulega polimeryzacji z utworzeniem bezbarwnego N2O4. Cząsteczka dwutlenku azotu jest paramagnetyczna, co wskazuje na obecność niesparowanego elektronu. Dimer jest diamagnetyczny. Mieszanina NO2 i N2O4 ma własności utleniające:
- utlenia metale (Cu, Fe, Co, Ni)
2Cu + NO2 -> Cu2 + NO
oraz związki nieorganiczne:
CO + NO2 -> CO2 + NO
Z chlorem i fluorem tworzy związki nitrylowe (NO2Cl). Dimer N2O4 rozpuszczając się w wodzie daje mieszaninę kwasów:
N2O4 + H2O -> HNO3 + HNO2
Ciekły N2O4 ulega autojonizacji z wytworzeniem jonu nitrozylowego NO+ i jonu azotanowego NO3-. Pierwszy z nich według teorii Lewisa stanowi kwas a drugi zasadę.