Amoniak NH3

Bezbarwny gaz o ostrej woni, drażniący błony śluzowe. Łatwo ulega skropleniu na bezbarwną ciecz silnie załamującą światło, o temperaturze wrzenia -33oC (239,8K). Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. W temperaturze 0oC (273K) 1 objętość wody rozpuszcza 1176 obj. NH3. Przy 20oC (293K) rozpuszczalność spada do 702 obj. amoniaku. W roztworach wodnych następuje jonizacja z wytworzeniem roztworu zasadowego
NH3 + H2O <=> NH4+ + OH-
W roztworze nie występują cząsteczki NH4OH. Wodorotlenek amonowy ma stałš dysocjacji 1,8.10-5 (słaba zasada). W powietrzu amoniak zapala się w zetkniąciu z płomieniem, ale gaśnie po usuniąciu płomienia. Mieszanina 16-27% amoniaku z powietrzem może wybuchnąć przy zetkniąciu z płomieniem. W tlenie aminiak spala się żółtym płomieniem dając wodę i azot.
4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O
W obecności katalizatora platynowego amoniak spala się na tlenek azotu
4NH3 + 5O2 -> 4NO + 6H2O
Reakcję przeprowadza się an skalę przemysłową w celu otrzymania tlenku azotu przy produkcji kwasu azotowego (metoda Ostwalda).
W przyrodzie amoniak występuje jako produkt gnicia ciał białkowych. W laboatoriach otrzymuje się go z soli amonowych działaniem zasad. Przemysłowo amoniak wytwarza się w metodzie Habera i Boscha w wyniku bezpośredniej sysntezy z pierwiastków pod wysokim ciśnieniem. Amoniak jest też produktem ubocznym w gazowniach.
Zastosowanie amoniaku: do wyrobu soli amonowych, nawozów sztucznych, przy produkcji kwasu azotowego, w chłodnictwie (skroplony amoniak ma duże ciepło parowania). Roztwór wodny amoniaku (woda amoniakalna) znajduje zastosowanie w laboratoriach i przemyśle.