Fluorki helowców

Pierwszym połączeniem tego typu był otrzymany przez Bartletta heksafluoroplatynian ksenonu - XePtF6. Związek został otrzymany w wyniku działania ksenonu na sześciofluorek platyny. Jest ciałem stałym barwy czerwonopomarańczowej. Trwały w temperaturze pokojowej, ma budowę jonową, w próżni daje się sublimować. Ogrzewany w temperaturach powyżej 430K oddaje częściowo ksenon tworząc Xe(PtF6)2 - ciało stałe o barwie czerwonej. W reakcji z wodą XePtF6 gwałtownie hydrolizuje:
2XePtF6 + 6H2O -> 2Xe + O2 + 2PtO2
Po wykazaniu przez Bertletta możliwości tworzenia związków przez gazy szlachetne Claassen, Malm i Selig otrzymali XeF4. Został on zsyntetyzowany w wyniku bezpośredniej reakcji pomiędzy pierwiastkami. Mieszaninę fluoru i ksenonu ogrzewano w zamkniętym niklowym naczyniu w temperaturze 670K i następnie gwałtownie ochłodzono do temperatury pokojowej. Obecnie fluorki ksenonu XeF2, XeF4 i XeF6 otrzymuje się ogrzewając lub poddając wyładowaniom elektrycznym mieszaninę pierwiastków o odpowiednim składzie. Fluorki te są w temperaturze pokojowej bezbarwnymi ciałami stałymi łatwo sublimującymi w próżni. Wszystkie te połączenia dobrze rozpuszczają się w ciekłym HF, przy czym roztwory dwóch pierwszych nie przewodzą prądu elektrycznego, a sześciofluorek ulega dysocjacji:
XeF6 + HF -> XeF5+ + HF2-
W czasie ogrzewania fluorki ksenonu rozkładają się na pierwiastki i wykazują silne działanie utleniające. XeF2, XeF4 rozpuszczają się w wodzie ulegając z czasem rozkładowi. Natomiast sześciofluorek w obecności małych ilości wody hydrolizuje do XeOF4 i XeO2F2. Jeśli rozpuszcza się XeF6 w większej ilości wody otrzymuje się XeO3.  Trójtlenek ksenonu w roztworze wodnym wykazuje działanie utleniające. Po dodaniu do roztworu wodorotlenku baru wytrąca się nadksenian baru Ba2XeO6. Nadksenian baru jest związkiem trwałym. Pod działaniem kwasu siarkowego wydziela się nietrwały XeO4. Czterotlenek jest gazem ulegającym bardzo łatwo wybuchowi.
XeF6 reaguje z fluorkami litowców tworząc dwa szeregi związków: M+[XeF7]- i M2+[XeF8]2-. Oktafluorokseniany są najtrwalszymi połączeniami tego pierwiastka. Można je ogrzewać do temperatury 670K bez rozkladu.

Oprócz fluorków ksenon tworzy też chlorki (XeCl2 i XeCl4) oraz bromek (XeBr2). Dla kryptonu stwierdzono występowanie fluorku KrF2.