Ksenon

Odkryty w 1898 roku przez brytyjskich chemików sir Williama Ramsaya i Morrisa Traversa.

Nazwa pochodzi od greckiego słowa xenon - obcy.

Ksenon jest bezbarwnym, bezwonnym, gazem szlachetnym. Przez dłuższy czas uważano go za pierwiastek bezwzględnie obojętny chemicznie, ale w 1962 roku udało się zsyntetyzować kilka jego związków.
Używa się go głównie w takich urządzeniach jak lampy fotograficzne dużej szybkości. Pary tego pierwiastka w lampach wyładowczych emitują kolor niebieski.

Występuje w atmosferze w ilościach śladowych.

Otrzymuje się go, podobnie jak inne gazy szlachetne, w procesie destylacji skroplonego powietrza.
Zawartość w powietrzu - 8×10-6% obj.

Konfiguracja elektronowa Kr 4d105s25p6
Masa atomowa 131,29
Gęstość [kg/m3] 5,9 (273K)
Główny stopień utlenienia 0; +2; +4 (+6; +8)
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
127Xe
129Xe
130Xe
131Xe
132Xe
133Xe
134Xe
136Xe
0% - 36,4 dni
128,9 - 26,4% - stabilny
129,9 - 4,1% - stabilny
130,9 - 21,2% - stabilny
131,9 - 26,9% - stabilny
0% - 5,27 dni
133,9 - 10,4% - stabilny
135,9 - 8,9% - stabilny
Temperatura topnienia 161,4K
Temperatura wrzenia 165,1K
Promień atomowy [pm] 218
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] -41 (obliczone)
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 1170,4 Xe -> Xe+
2064 Xe+ -> Xe2+
3097 Xe2+ -> Xe3+
Elektroujemność  2,6 (Pauling); 5,85 eV (absolutna)
Energia wiązań kowalencyjnych [kJ×mol-1] Xe-O 84

Poprzednia Pierwiastki Następna