Tul

Odkryty został w 1879 roku przez szwedzkiego chemika Pera Teodora Cleve.

Nazwa pochodzi od Thule dawnej nazwy Skandynawii.

Tul jest srebrzystoszarym metalem z rodziny lantanowców. Jest metalem miękkim i kowalnym.

Występowanie: Tul jest rzadkim pierwiastkiem. Występuje głównie w monazycie.
Pod względem występowania w wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej (litosfera, hydrosfera, atmosfera) zajmuje ok. 65 miejsca (procenty wagowe).

Otrzymywanie: Poprzez redukcję tlenku lantanem.

Wykorzystanie: Głównym zastosowaniem tego pierwiastka jest użycie go jako przenośne źródło promieniowania X. 

Konfiguracja elektronowa [Xe]4f136s2
Masa atomowa 168,93
Gęstość [kg/m3] 9321 (293K)
Główny stopień utlenienia +3; +2
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
169Tm
170Tm
168,9 - 100% - stabilny
0% - 134 dni
Temperatura topnienia 1818K
Temperatura wrzenia 2220K
Promień atomowy [pm] 174,6
Promień jonowy [pm] Tm3+ 102
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] 50
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 596,7 (I)
1163 (II)
2285 (III)
4119 (IV)

Poprzednia Pierwiastki Powrót Następna