Antymon

Wolny pierwiastek został prawdopodobnie odkryty przez niemieckiego alchemika Basila Valentine'a około roku 1450.

Nazwa pochodzi od greckich słów: anti (anty-) i monos (pojedynczy).

Antymon jest biało-niebieskim, kruchym półmetalicznym pierwiastkiem. Jego związki znano już w starożytności. Często mylono go z innymi podobnymi pierwiastkami (z bizmutem, cyną i ołowiem).
Pierwiastek ten w większości reakcji zachowuje się jak metal, lecz w niektórych przejawia cechy niemetali. Antymon posiada rzadką cechę - jego postać stała ma mniejszą gęstość niż ciekła (podobnie jak w przypadku wody). Pierwiastek ten i jego związki są toksyczne. Tworzy związki na +3 i +5 stopniu utlenienia.

Występowanie: Antymon występuje najczęściej w związkach, jako wolny pierwiastek można go zwykle spotkać razem z rudami srebra, arsenu i bizmutu. Podstawową rudą jest jego siarczek, który wydobywa się głównie w Chinach, Francji, Włoszech i Japonii. Zawartość w skorupie ziemskiej - 2×10-5% wag. Głowne minerały to: antymonit Sb2S3 i walentynit Sb2O3

Otrzymywanie: Antymon jest półproduktem procesu oczyszczania rud miedzi i ołowiu.

Wykorzystanie: Jego właściwość rozszerzania się przy zamarzaniu, znalazła zastosowanie przy pokrywaniu szorstkich powierzchni. Antymon jest składnikiem wielu stopów. Służy do produkcji ogniotrwałych substancji. Związki tego pierwiastka wykorzystywane w są medycynie, jako składnik zapałek, przy wulkanizowaniu gumy, produkcji masła i porcelany.

Konfiguracja elektronowa Kr 4d105s25p3
Masa atomowa 121,75
Główny stopień utlenienia +3; +5
Izotopy: Zawartość procentowa i okres półrozpadu
121Sb
122Sb
123Sb
124Sb
125Sb
57,3% - stabilny
0% - 2,8 dni
42,7% - stabilny
0% - 60,4 dni
0% - 2,71 lat
Gęstość [kg/m3] 6691 (273K)
Temperatura topnienia 903,76K
Temperatura wrzenia 1860K
Promień atomowy [pm] 182
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] 101
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 833,7 Sb -> Sb+
1794 Sb+ -> Sb2+
2443 Sb2+ -> Sb3+
Elektroujemność  2,05 (Pauling); 4,85 eV (absolutna)
Energia wiązań kowalencyjnych: [kJ × mol-1] Sb-H
Sb-C
Sb-O
Sb-F
Sb-Cl
Sb-Sb
257
215
314
389
313
299

Poprzednia Pierwiastki Następna