Prazeodym

Odkryty został w 1885 roku przez austriackiego chemika Carla Auera von Welsbacha.

Nazwa pochodzi od greckich słów prasios (zielony) i didymos (podwójny).

Prazeodym jest srebrnym, metalicznym pierwiastkiem z grupy lantanowców.  Uczony, który odkrył ten pieriwastek wydzielił go z mieszaniny z neodymem i udowodnił tym samym, że mieszanina ta, traktowana jako jeden pierwiastek i nazywana "didymem", składa się z dwóch różnych pierwiastków.
Prazeodym, podobnie jak neodym, jest paramagnetycznym metalem korodującym na wolnym powietrzu. Tworzy zielone, trójwartościowe sole.

Występowanie: Pod względem występowania w wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej (litosfera, hydrosfera, atmosfera) zajmuje ok. 42 miejsca (procenty wagowe).

Otrzymywanie: Do otrzymania prazeodymu wykorzystuje się elektrolizę jego soli.

Wykorzystanie: Stosuje się go m.in. w stopach z magnezem, jako odtleniacz i w technice próżniowej. Mieszanina z neodymem używana jest do produkcji okularów ochronnych dla spawaczy. Dodany do szkła zabarwia je na czysty, żółty kolor.

Konfiguracja elektronowa [Xe]4f36s2
Masa atomowa 140,91
Gęstość [kg/m3] 6773 (293K)
Główny stopień utlenienia +3; +4
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
141Pr
142Pr
143Pr
140,91 - 100% - stabilny
0% - 19,2 godz.
0% - 13,59 dni
Temperatura topnienia 1204K
Temperatura wrzenia 3785K
Promień atomowy [pm] 182,8
Promień jonowy [pm] Pr3+ 113
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] 50
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 523,1 (I)
1018 (II)
2086 (III)
3761

Poprzednia Pierwiastki Powrót Następna