Krypton

Po raz pierwszy został odkryty przez brytyjskich chemików sir Williama Ramsaya i Morrisa Williama Traversa w procesie destylacji mieszaniny gazów szlachetnych pochodzących z atmosfery (1898 r.).

Nazwa pochodzi od greckiego słowa kryptos - ukryty.

Krypton, bezbarwny, bezwonny gaz jest jednym z helowców (gazów szlachetnych). Jego elektrony walencyjne nie tworzą już tak trwałej powłoki jak to ma miejsce w przypadku lżejszych helowców. Udaje się utworzyć jedyny znany związek tego pierwiastka - fluorek kryptonu (KrF2).

Występowanie: Występuje w niewielkich ilościach w atmosferze (około 0,000108 % obj.).

Otrzymywanie: Produkuje się go głównie w procesie destylacji skroplonego powietrza i w sztucznych reakcjach rozszczepienia jądrowego.

Wykorzystanie: Kryptonu używa się głównie w reklamowych lampach wyładowczych, gdzie emituje on charakterystyczne, jasne, pomarańczowe światło. Lampy takie stosuje się też na lotniskach jako znaki dla samolotów. Ich światło jest lepiej widoczne z większej odległości i w czasie ograniczonej widoczności.
W 1960 roku Międzynarodowa Komisja Miar i Wag wybrała krypton jako nowoczesną miarę jednostki długości - metra. Obecna definicja metra to 1650763,73 długości fali światła emitowanej przez izotop kryptonu przy określonym przejściu elektronu na niższy poziom energetyczny.

Konfiguracja elektronowa Ar 3d104s24p6
Masa atomowa 83,80
Gęstość [kg/m3] 3,75 (273K)
Główny stopień utlenienia 0; +2
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
78Kr
80Kr
82Kr
83Kr
84Kr
85Kr
86Kr
77,92 - 0,35% - stabilny
79,92 - 2,25% - stabilny
81,91 - 11,6% - stabilny
82,91 - 11,5% - stabilny
83,91 - 57,0% - stabilny
84,91 - 0% - 10,76 lat
85,91 - 17,3% - stabilny
Temperatura topnienia 111,8K
Temperatura wrzenia 119,9K
Promień atomowy [pm] 169
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] -39 (obliczone)
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 1350,7 Kr -> Kr+
2350 Kr+ -> Kr2+
3565 Kr2+ -> Kr3+
Elektroujemność  6,8 eV (absolutna)

Poprzednia Pierwiastki Następna