Europ

Odkryty został przez francuskiego chemika Eugene Demarçay (1896 r.) przy wykorzystywaniu metod spektroskopii.

Nazwa pierwiastka pochodzi od słowa Europa.

Europ jest miękkim, srebrzystym metalicznym pierwiastkiem należącym do grupy lantanowców.

Występowanie: Europ należy do pierwiastków ziem rzadkich. Występuje w przyrodzie w bardzo niewielkich ilościach.
Pod względem występowania w wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej (litosfera, hydrosfera, atmosfera) zajmuje ok. 60 miejsca (procenty wagowe).

Otrzymywanie: Wydobywany jest z rzadkich rud. Jest produktem rozpadu uranu, toru i plutonu. Można go również otrzymać poprzez redukcję tlenku europu (Eu2O3) lantanem w próżni.

Wykorzystanie: Europu używa się głównie w technice telewizyjnej do produkcji ekranów telewizorów kolorowych. Pierwiastek ten bombardowany elektronami emituje światło w kolorze czerwonym. Jako dobry pochłaniacz neutronów znalazł zastosowanie w technice jądrowej w prętach sterujących reaktorów.

Konfiguracja elektronowa [Xe]4f76s2
Masa atomowa 151,97
Gęstość [kg/m3] 5243 (293K)
Główny stopień utlenienia +3 (+2)
Izotopy masa - zawartość - okres półrozpadu
151Eu
152Eu
153Eu
150,9 - 47,8% - stabilny
0% - 12,7 lat
152,9 -  52,2% - stabilny
Temperatura topnienia 1059K
Temperatura wrzenia 1870K
Promień atomowy [pm] 204,2
Promień jonowy Eu3+ 108,7
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 546,7 (I)
1085 (II)
2404 (III)

Poprzednia Pierwiastki Powrót Następna