Astat

Astat jest radioaktywnym pierwiastkiem należącym do grupy chlorowców. Wytworzony został w 1940 roku w Stanach Zjednoczonych (D.R. Corson). Początkowo nazywano go alabamitem (od stanu Alabama), później zmieniono jego nazwę na astat (grec. astatos - niestabilny). Wszystkie jego izotopy są promieniotwórcze i mają bardzo krótki czas połowicznego rozpadu. Najtrwalsze z nich to: 210At (czas połowicznego rozpadu około 8 godzin) i 211At (około 7 godzin). Udało się wytworzyć izotopy astatu o masach atomowych od 200 do 219. Pierwiastek ten wykazuje cechy metalu. Jest silnie rakotwórczy.

Występowanie: Nie występuje w naturze.

Otrzymywanie: Wyprodukowany w 1940 roku poprzez bombardowanie bizmutu cząstkami alfa.

Wykorzystanie: Czysto naukowe.

 

Konfiguracja elektronowa [Xe]4f145d106s26p5
Masa atomowa 210
Główny stopień utlenienia +1; +3
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
210At
211At
0% - 8,3 godz.
210,99 - 0% - 7,21 godz..
Temperatura topnienia 575K
Temperatura wrzenia 610K
Energia jonizacji [kJ×mol-1] At -> At+ 930
At+ -> At2+ 1600
At2+ -> At3+ 2900
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] 256
Energia wiązań kowalencyjnych [kJ×mol-1] At- At
110

Poprzednia Pierwiastki Następna