Efekt Jahna-Tellera

W 1937 roku Jahn i Teller udowodnili twierdzenie, z którego wynika, że każdy nieliniowy układ, w którym występuje degeneracja orbitali, wykazuje sposób oscylacji obniżający zarówno symetrię jak i energię układu. Zgodnie z tym dowolny kompleks oktaedryczny mający zdegenerowane orbitale będzie się odkształcał tak, aby obniżyć swoją symetrię i energię. Jeśli w układzie występuje następujące ułożenie elektronów: na trójkrotnie zdegenerowanej podpowłoce t2g mamy 6 elektronów (całkowicie zapełniona), a na dwukrotnie zdegenerowanej podpowłoce eg 1 elektron to możemy przyjąć, że zajmuje on orbital dz2 lub dx2-y2.W takiej sytuacji następuje oscylacja, która polega na jednoczesnym zbliżeniu dwóch ligandów wzdłuż osi z oraz na rozsunięciu ligandów wzdłuż osi x i y. Orbitale dz2 staną się bardziej antywiążące, a orbitale dx2-y2 mniej antywiążące, co zniesie degenerację podpowłoki eg. Korzystne ze względów energetycznych staje się więc odkształcenie struktury i obniżenie symetrii układu.


Jeżeli odkształcenie wywołane efektem Jahna-Tellera daje się mierzyć np. metodami rentgenograficznymi, mówimy o efekcie statycznym. Jeżeli wielkość odkształcenia jest mała (zbliżona do energii oscylacji cząsteczki, dokładniej do energii oscylacji poziomu zerowego), zmienia się ona co do kierunku. W rezultacie żaden kierunek zmian nie jest wyróżniony i mamy wtedy do czynienia z dynamicznym efektem Jahna-Tellera.
Poza tym rodzajem odkształceń występuje jeszcze efekt Jahna-Tellera drugiego rzędu - polegający na zmieszaniu orbitali po obniżeniu symetrii cząsteczki. Wynika to z symetrii poziomów energetycznych w cząsteczkach. Wiązania utworzone przez orbitale s i p w cząsteczkach liniowych trójatomowych mają różną symetrię, ale po zgięciu cząsteczki obydwa typy wiązań wykazują tę samą symetrię co pozwala na ich mieszanie.