Układ okresowy pierwiastków

Informacje o poszczególnych pierwiastkach, dostępne po kliknięciu na  ich symbolach, pochodzą z różnych źródeł.

Związki kompleksowe - teoria
Metoda LCAO MO
Metoda VB
VSEPR
Stopień utlenienia
Kwasy i zasady
Wiązanie jonowe
Teoria pasmowa ciała stałego
Oddziaływanie międzycząsteczkowe
Symetria cząsteczek
Teoria pola krystalicznego
    energia stabilizacji pola krystalicznego
    Termy
    szereg spektrochemiczny
    szereg nefeloauksetyczny
Własności optyczne związków kompleksowych
Izomeria związków kompleksowych

Szczególne podziękowania dla Piotra Życzyńskiego - twórcy programu Układ okresowy. Dzięki jego uprzejmości mogłam skorzystać z dużej, usystematyzowanej ilości informacji dotyczących poszczególnych pierwiastków.

Twórcą układu okresowego w takiej (mniej więcej) postaci jak widać powyżej był Dymitr Mendelejew. Link prowadzi do strony zawierającej informacje o nim i innych uczonych zajmujących się systematyzacją pierwiastków.

    Księga Gości - Przeglądanie   Księga Gości - Dopisywanie